ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ พ.ศ. 2561
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2561
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2542 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ (รวมฉบับที่ 1, 2, 3) 
   - ฉบับที่ 1 
   - ฉบับที่ 2 
   - ฉบับที่ 3 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เงินรับฝากและเงินบริจาค พ.ศ. 2541   
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2555 

หนังสือเวียน

  มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง (6 ธ.ค. 2561)
  แนวปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (2 พ.ย. 2561)
  ขออนุมัติในหลักการค่าประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ (19 ก.ย.2561)
 
แนวปฏิบัติดำเนินการจัดหาพัสดุผ่านระบบ SWU-ERP (28 พ.ค. 61)
  
มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานเจ้าของงบประมาณโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานและการโอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายกรณีจ่ายค้างจ้างพนักงานรายวัน (7 ต.ค. 2559)
  แนวปฏิบัติการขอยืมเงินทดรองราชการ และการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีรองจ่ายรายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (8 ก.ค. 2559)
  แนวปฏิบัติการขอยืมเงินทดรองราชการ (9 ธ.ค. 58)
  อัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรม ที่เบิกจากเงินรายได้ (22 ธ.ค.2557)
  การเบิกค่าตอบแทนสำหรับวิทยากรภายนอก (22 ธ.ค.2557)

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.

Terms Of Use | Privacy Statement