ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 การใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย กรณีเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ - แบบเหมาจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (38_11 ม.ค. 2561)
 พระราชกฤษฏีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 (18 ก.พ. 2560)
 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร์และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธิปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย (ว165 22 ธันวาคม 2559)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ (ว 399 15 พ.ย. 2550)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2550
 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 
 การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (82 26 ม.ค. 2560)
 การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ( 921 28 มิ.ย. 2555)

ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ รวมทั้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ว716 7 พ.ค.2561) 
 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 (14 ม.ค. 2556)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ (ว 399 15 พ.ย. 2550)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
 

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.

Terms Of Use | Privacy Statement