นางสาวฤดีวรรณ อุดมธัญลักษณ์
 Miss Rudeewan Udomtunluk 

 ติดต่อ 15626
 rudeewan@g.swu.ac.th

 

 นางลำใย  ประดับสี
 Mrs. Lamyai Pradabsi

 พนักงานพิมพ์

 ติดต่อ  15628
 lamyaip@swu.ac.th

   
       

 นางสุกัญยา  ทรงเดช
 Mrs. Sugunya  Songdaj

 พนักงานพิมพ์

 ติดต่อ  15605
 sukunyas@swu.ac.th

นางสาวพรพิมล ชุ่มบุญชู
Miss Pornpimon Chumbunchu

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ติดต่อ  15628
pornpimonch@g.swu.ac.th

       

 นางสาวนิภาพรรณ  วิโรทัยสกุล
 Miss Nipapun  Virotaisakul

 หัวหน้างานงบประมาณ

 ติดต่อ  15601
 nipapun@g.swu.ac.th


 

 

       

 นางศรัญญา  เอกบุตร
 Mrs. Sarunya  Akabut

 นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

 ติดต่อ 15606

 

 นางเกสรา  แจ้งพะเนียด
 
Mrs. Kasara  Jiengpanead

 นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

 ติดต่อ 15915

 

       

  นางสาวอัจฉรา  หมื่นพันธ์
  Miss Achara  Muenpan

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

  ติดต่อ 21035 (องครักษ์)

    

  นางสาววรินทร  วิมุติสุนทร
  Miss Varintron Vimutilsuntorn

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 15606
 

       

  นางสาวสุขรักษ์  สุรวัฒน์เดชา
  Miss Sukrak Surawatdecha

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15608 
 

  นายภานุมาศ  อินทสิทธิ์
  Mr. Panumas  Intasith

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15914
  panumas@g.swu.ac.th

 

       

  นางสาววัชรพร  จิตรเจริญทรัพย์
  Miss Vatcharaporn Chitcharoensap

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 15608

  นางสาวปวรี  บัวแดง
  Miss Pawaree Buadang

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 15914

       

  นางสาวอัจฉรา  เล่ห์กล
  Miss Adchara Legol

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 15915

  นางสาวอรชา ดีบัว
  Miss Oracha Deebua

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 21018 (องครักษ์)
 
       

  นางสาวนิตยา  เชื้อทอง
  Miss Nittaya Chuathong

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 21029 (องคร์กษ์)
 
   
       

  นางสาวสุพล  นวนนุกุล
  Miss Supol Nuannukul

  หัวหน้างานการเงิน

  ติดต่อ  15609
  supolnua@g.swu.ac.th

   
       

  นางสาววรรณี  พิมพ์ชัยกุล
  Miss Wannee Phimchaikul

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการพิเศษ)

  ติดต่อ  15604
  wanneep@swu.ac.th

 นางอัทธนีย์  พิทยากรศิลป์
 Mrs. Attanee Pittayakornsilp

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

  ติดต่อ  15648

       

  นางมนิดา  ถาวรรัตน์
  Mrs. Manida Thawonrat

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

  ติดต่อ  15604
  อีเมล์  Manidat@g.swu.ac.th

  นางสาวกนกวรรณ   วิเชียร
  Miss  Kanogwan Vichian

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

  ติดต่อ  15605
  kanogwan@swu.ac.th

       

  นางสาวทัศนีย์  บุญหนุน
  Miss Tadsanee Boonnun

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15609
  tadsanee@swu.ac.th

  นางสาวจรรยา   ตรีวิสูตร
  Miss Janya  Treewisood

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15913

       

  นางสาวธัธพร  ศรีวาลา
  Miss Thatpond  Sriwala

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15648
  thatpond@swu.ac.th

  นางสาวโฆษณี  ยืนเพ็ชร
  Miss  Kosanee Yuenpech

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15607

       

  นางสาวพิมภ์พกานต์  มณีกุล
  Miss Pimpakarn Maneekul

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15607
  pimpakarn@swu.ac.th

  นางสาวมนัสวัน  อ่อนจันทร์
  Miss Manussawan Onchan

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15605
  manussawan@swu.ac.th

       

  นางสาวนิรมล   พันทา
  Miss Niramon  Phanta

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 15607

   

 

       

  นางสาวสุพิญ ผุดกระจ่าง
  Miss Supin Phudkrajang

  หัวหน้างานบัญชี

  ติดต่อ  15603
  supinh@swu.ac.th

   
       

  นางสาวสิริกร  ยิ้มเจริญ
  Miss Sirikhorn  Yimcharoen

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

  ติดต่อ  15603

  นางสาวปารณีย์  คำแหงพล
  Miss Paranee  Kamhangpoln

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

  ติดต่อ  15629
       

  นางสาวจารุณี   อินทนู
  Miss Jarunee Inthanoo

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15603

  นางสาวภัทธนิญา  นามวิชัย
  Miss Patthaniya  Namwichai

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15629

       

  นางสาวชัญนัน  จันทร์สุข
  Miss Chanyanan Jansuk

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15629

 นางสาวเพ็ญศิริ  สุสา
 Miss Pensiri Susa

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15603

       

  นางสาวกรกช  สังข์เกษม
  Miss Korakod  Sangkasame

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15603

 นางสาวศิริกุล  สุขศิริ
  Miss Sirikun Suksiri

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15629

       

  นางสาววารุณี  แก้วเสาวภาคย์
  Miss Warunee Kaewsaowapak

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15603

   

 

       

  นางสาวสุจิตรา  บ้านเพิง
  Miss Sujittra  Banpoeng

  หัวหน้างานพัสดุ

  ติดต่อ  15627
  sujittrab@swu.ac.th

   
       

  นายมิตรชัย  ทาป้อง
  Mr. Mitchai Tapong

  พนักงานสถานที่

  ติดต่อ  15627
  mitchai@swu.ac.th

 นายพิชิต  สุขศิลา
  Mr. Pichit  Suksila

  นักวิชาการพัสดุ

  ติดต่อ  15057
  pichits@swu.ac.th

       

  นางสาวเกวลี  ยูเต๊ะ
  Miss Kewalee Yooteh

  นักวิชาการพัสดุ

  ติดต่อ  15057
  kewalee@swu.ac.th

 นายบุญโรจน์  ถิรศรัณย์จิต
  Mr. Boonrot  Trirasaranjit

  นักวิชาการพัสดุ

  ติดต่อ  15057
  boonrot@swu.ac.th

       

 นางสาวกนกรัตน์  สวัสดิฤกษ์
 Miss Kanokrut Sawutdirerg

  นักวิชาการพัสดุ

  ติดต่อ  15057
  kanokrut@swu.ac.th

 นางสาวณิชา  อินต๊ะวงค์
  Miss Nicha Intawong

  นักวิชาการพัสดุ

  ติดต่อ  15627
  nicha@swu.ac.th

       

  นางสาวเบญญาภา  บุญศิริ
  Miss Benyapa Bunsiri

  นักวิชาการพัสดุ

  ติดต่อ  15627
  benyapab@g.swu.ac.th

 นางสาวรินทร์ศิริ   สังข์โกมล
  Miss Rinsiri Sunggomol

  นักวิชาการพัสดุ

  ติดต่อ  15057
  rinsiri@swu.ac.th

       

 นางสาวปิยะนุช  นุชฉายา
  Miss  Piyanuch  Nuchchaya

  นักวิชาการพัสดุ

  ติดต่อ  15057
  piyanuchn@swu.ac.th

   

 

Terms Of Use | Privacy Statement