Thursday, May 17, 2018

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ รวมทั้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ว716 ลว. 7 พ.ค.2561)

ตามหนังสือของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ0592(1)1.11/ ว716 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 มติคณะรัฐมนตรีและกฏหมายที่เกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ รวมทั้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  รวม 3 ฉบับ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกียวข้องในเรื่องดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 

Print
Author: panumas
0 Comments

Categories: หนังสือเวียนNumber of views: 807

Tags:

x

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.

Terms Of Use | Privacy Statement