ข่าวสารล่าสุด

Saturday, July 15, 2017

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          ตามหนังสือที่ ศธ 0519.1.05/1040 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559  มหาวิทยาลัยได้มีมาตราการและแนวทางการเร่งติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้หน่วยงานเบิกจ่าย 100%  ภายในเดือนกรกฎาคม 2560  และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงการคลัง ซื้งขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ ปี 2560

          ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงการคลัง จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตาม เอกสารแนบ

                    

 

 

 

Print
Author: panumas
0 Comments

Categories: หนังสือเวียนNumber of views: 1170

Tags:

x

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.