Thursday, October 27, 2016

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ให้ยกเลิก

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2559

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเงินรายได้  พ.ศ.  2555

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2542

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติอื่นใดที่มีข้อกำหนดหรือสั่งการใดอันเกี่ยวข้องกับการบริหาร การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่หากมีกำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

Print
Author: panumas
0 Comments

Categories: หนังสือเวียนNumber of views: 2089

Tags:

x

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.

Terms Of Use | Privacy Statement